Algemene Voorwaarden

Gevestigd aan de Parklaan 3, 5691EK Son & Breugel

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78089891

Artikel 1. Prijzen, betaling

 1. EnerVive behoudt zich het recht voor om haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Prijswijzigingen gelden niet voor reeds (vooruit)betaalde Lessen of (vooruit)betaalde Lesperiodes.
 2. Betaling van het lesgeld is enkel mogelijk via een eenmalige iDeal overboeking.
 3. Indien EnerVive het verschuldigde lesgeld niet tijdig, dat wil zeggen: uiterlijk voor aanvang van de (eerste) les, heeft ontvangen, behoudt Enervive zich het recht voor om het kind (en de begeleider) de toegang en deelname tot de les te onthouden.

Artikel 2. Duur en begeleiding van de lessen

 1. Lessen die worden gegeven duren 45 minuten. 
 2. De lessen worden uitgevoerd door een bevoegd sportdocent.
 3. Tijdens de lessen die binnen worden gegeven, dienen kinderen van 0 tot 4 jaar oud te worden begeleid door een volwassene. Indien er geen volwassene aanwezig is of niet in staat is om het kind te begeleiden, kan het kind niet deelnemen aan de Les.

Artikel 3. Verhindering, afgelasting en annulering

 1. EnerVive werkt met een 10 rittenkaart die 12 weken geldig is en een plek garandeert in een les naar keuze.
 2. Indien je niet aanwezig kunt zijn, meld je je voor de les af op info@enervive.nl of via het sturen van een bericht naar het telefoonnummer 06-48170729.
 3. Wanneer de 10 rittenkaart door verhindering van het kind of de ouder/voogd/verzorger binnen de 12 weken niet opgebruikt is, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats en heeft het kind ook geen recht op vervangende deelname tijdens een andere les.
 4. Restitutie van lesgeld wordt slechts verleend op schriftelijk verzoek van de ouder/voogd/verzorger, voorzien van een schriftelijke verklaring van een arts dat het kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de lessen.
 5. EnerVive behoudt zich het recht voor om de tijden en locaties van de lessen te wijzigen. Indien sprake is van een structurele wijziging van lestijden, dan heeft de ouder/voogd/verzorger het recht om de overeenkomst met EnerVive  op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt en zal EnerVive het vooruitbetaalde lesgeld binnen 30 dagen terugbetalen.
 6. EnerVive behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal Inschrijvingen voor een les (of lesperiode) de betreffende lessen te annuleren. EnerVive zal de ouder/voogd/verzorger uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les of lesperiode per e-mail op de hoogte brengen van de annulering.
 7. Indien een bepaalde lesperiode niet van start kan gaan wegens te weinig inschrijvingen, biedt EnerVive de mogelijkheid om de lesperiode op een later moment te starten. Indien de ouder/voogd/verzorger geen gebruik van dit alternatief wenst te maken, zal EnerVive het reeds betaalde lesgeld binnen 30 dagen terugbetalen.
 8. EnerVive zal bij annulering van een enkele les door EnerVive, de geldigheid van de rittenkaart verlengen met een tweetal weken om de mogelijkheid te bieden later alsnog de les te volgen. 
 9. Op officiële feestdagen in Nederland worden er geen lessen gegeven door EnerVive.
 10. Tijdens schoolvakanties worden door Enervive geen lessen gegeven. EnerVive zal de ouder/voogd/verzorger tijdig per e-mail op de hoogte stellen van afwijkende lestijden of lessen die vanwege vakanties komen te vervallen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de door EnerVive georganiseerde lessen geschiedt op eigen risico.
 2. EnerVive is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door het handelen of nalaten van EnerVive, de sportdocent of andere personen die door of vanwege EnerVive worden ingeschakeld bij de uitvoering verband houdend met deelname aan een door EnerVive georganiseerde les, behoudens in het geval van schade die te wijten is aan opzet of grove schuld.
 3. EnerVive is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of materiële schade aan eigendommen van de ouder/voogd/verzorger of het kind gedurende de les in welke vorm dan ook.
 4. EnerVive is niet aansprakelijk voor schade door blessures van het kind of de ouder/voogd/verzorger opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.
 5. De ouder/voogd/verzorger van het kind vrijwaart EnerVive tegen vorderingen van derden indien EnerVive door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding ter zake schade veroorzaakt door de betreffende ouder/voogd/verzorger of kind.

 

Laatst gewijzigd januari 2022